Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", a pomoc mogą otrzymać rodziny uzyskujące miesięczny dochód w wysokości do 1.200,00 zł netto na osobę w rodzinie (tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców/opiekunów ucznia po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • W poniedziałki i wtorki w godzinach 7.30 - 11.00
  • W środy i czwartki w godzinach 13.00 - 15.30

osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15-15A lub telefonicznie pod numerami: 94 35 52 309 / 94 35 52 394 / 94 35 52 395.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków!